ศาลแขวงพิษณุโลก
Phitsanulok Kweang Court

กลุ่มงานบบริการประชาชนและประชาสัมพันธ์